Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

Last minute DIY christmas gifts ideas!

18 grudnia
 Czas świąt jednym kojarzy się ze spokojną atmosferą, ozdobami i śniegiem, innym zaś z zakupowym szaleństwem, tłumami i kolejkami. Aby uniknąć tego wszystkiego, spędzania godzin szukając czegoś specjalnego i wydawania kroci, może warto zastanowić się nad drobnymi, ręcznie robionymi upominkami? Według mnie taka opcja jest najbardziej przemyślana i można stworzyć coś wyjątkowego, specjalnie dla obdarowywanej przez nas osoby. Oczywiście zależy to od tego, jak spędzacie święta. U mnie w domu najważniejsza jest przyjemna atmosfera i najczęściej dajemy sobie tylko małe upominki. Zapraszam więc do zapoznania się z moimi kilkoma pomysłami zaczerpniętymi ze strony Pinterest.
1. Pierwszą opcją jest ramka z dzwoneczkami. Można tam umieścić świąteczne i noworoczne życzenia. Same dzwoneczki mogą zostać zamienione na przykład na słodycze, lub inne drobne upominki. 

2. Domowej roboty czekolada do picia, którą można stworzyć przy użyciu drewnianych łyżeczek i form do lodów. 

*English: The Christmas time for ones is connected to calm atmosphere, ornametns and snow, for others with shopping nightmare, crowds and long lines. To avoid all of them, and spending hours looking for something special and spending high amounts of money, maybe it's good to think about small handmade gifts? For me this option is a great choice and you can create something unique for the special person. Of course it's up to the way you spend your Christmas. In my home the most important is cozy atmosphere and usually we just give small gifts. So I encourage you to take a look at the ideas taken from Pinterest.
1. First option is a frame with some christmas bells. You can put there christmas and New Year's wishes. The bells itself can be replaced with other small gifts or candies.
2. Home made drinkable chocolate which you can make by using wooden spoons and ice molds.
 3 i 4. Słoiczek pyszności, czyli składniki, które można później zamienić na pyszną gorącą czekoladę przy dodaniu wody, lub mleka. Opcja z miniaturką likieru Baileys także jest świetna i można przyrządzić wtedy słynną irlandzką czekoladę. Koniecznie z piankami!

3 and 4. A jar of deliciousness - in other words ingredients which you can turn later into great hot chocolate by adding water or milk. An option with a miniature of Baileys is also great, and you can use it for making famous Irish chocolate. Marshmallows are must have!
5. Biurkowy foto-kalendarz ze zdjęciami rodziny, czy przyjaciół. Dobre dla osób pracujących w biurze, bądź spędzających dużo czasu przed komputerem, aby nie zapomnieli o ważnych datach, gdy mają mało czasu na zapamiętanie wszystkiego.
6. Imiona członków rodziny jako kombinacja Scrabble - świetne! 

 5. A desk photo-callendar with pictures of the whole family or friends. Good for people working in the office or spending a lot of time in front of their computers, so they won't forget about important dates while having too little of time to remember all of it.
6. Names of family members as Scrabble combination - great one!
7. Papierowy zdjęciowy kolaż w kształcie litery lub całej sentencji, np. ,,Dom", ,,Rodzina".
8. Galeria w pudełku - szybkie i łatwe do zrobienia! Pudełko można także ozdobić.

 7. A paper photo collage with letters or a whole sentence like "Home" or "Family.
8. Gallery in a box - fast and easy to make! The box can be customizable as well.
 
9. Pomysł, który całkowicie mnie urzekł - deska do krojenia z wygrawerowanym przepisem, lub sentencją. To oczywiście opcja dla tych, które takie urządzenie posiadają w domu, lub mają gdzie z niego skorzystać. Można też wygrawerować np kieliszki. 
10. Ręcznie malowany kubek, lub cały zestaw do kawy.  

9. An idea that totally caught my eye - a cutting board with engraved recipe, or a sentence. It's an option for those who own such device or have a possibility to use it somewhere. You can also engrave for example glasses.
10. Hand painted mug or the whole coffee set.

11. Coś dla dzieci w rodzinie. Zapomnijcie o drogich zabawkach - najlepsze są te ręcznie robione. A każdy z nas kochał namioty ogrodowe, namioty dmuchane, czy forty robione z poduszek. A może by tak stworzyć domowe tipi? Kilka kijków, materiał i gotowe. 
A poniżej kolejna fotograficzna propozycja w postaci ramki z sentencją, lub oprawionego, ręcznie malowanego drzewa genealogicznego (zwłaszcza dla dziadków).

11. Something for the kids in the family. Forget about expensive toys - the best are handmade. And everyone of us loved air tents, garden tents and forts made of pillows. Maybe think about making home tipi tent? Few sticks, material and done.  
And below another photographical idea with a frame and a sentence, or framed and hand painted genealogical tree (especially for grandparents).
 A wy co tworzycie w tym roku dla najbliższych? 
And what are you creating this year for the closest ones?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.