Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

New blog name - The Daily Wonders!

18 marca
portrait the daily wonders
       To czas na zmiany!
Czasem każdy doświadcza momentu, gdy mała lub większa zmiana jest potrzebna. Tak też było z moim blogiem. Wielu z was może pamiętać, że zaczęłam go pod nazwą Sztuka Studiowania we wrześniu 2011. Po tym, jak zrozumiałam, że bloguję od prawie 5 lat, zaczęłam myśleć o tym, ile rzeczy zmieniło się od kiedy napisałam tu pierwsze słowo. Sztuka Studiowania była powodem, dla którego zaczęłam swoją blogową przygodę. Jako młoda studentka, pełna pasji i inspiracji chciałam mieć miejsce, w którym mogłabym dzielić się kawałkiem mojego świata z innymi ludźmi - a co więcej, chciałam inspirować ich, by zobaczyli pozytywną stronę codziennego życia. Poprzez publikację łatwych i prostych przepisów chciałam udowodnić, że studenci także mogą być dobrymi kucharzami, a poprzez proste sposoby na domowe dekoracje i tworzenie biżuterii chciałam dać dobre rady odnośnie tego, jak stworzyć coś pięknego bez wydawania wielkich sum. 
      Z czasem stałam się lepsza w fotografii i wzornictwie. Zaczęłam przykładać większą wagę do tego, jak moje wpisy wyglądają. Chciałam dzielić się użytecznymi informacjami, ale starałam się przekazać je w ładny sposób. Dlatego też od czasu do czasu możecie zaobserwować zmiany w szablonie, który staram się utrzymać w ładzie i przejrzystości.

Ja także się zmieniłam. A zmiany są dobre.
          Moje życie osobiste przeszło przez wzloty i upadki, ale blog pozwalał mi trzymać pozytywny punkt widzenia. Koniec końców zawsze mogłam wrócić do mojego małego, internetowego pamiętnika i poczytać o dobrych rzeczach, które mi się przytrafiły. A poprzez skupienie się na samorealizacji, zrozumiałam że stałam się też bardziej szczęśliwa. Jest to jeden z powodów, dla których zdecydowałam się kontynuować blogowanie - aby pokazać, że można osiągnąć wiele przy małej ilości dobrej woli! Możecie jeść zdrowo i smacznie bez większych zdolności kulinarnych, możecie stać się świetnymi biegaczami, nawet jeśli przedtem tego nie próbowaliście. Możecie podróżować z limitowanym budżetem i spełniać swoje marzenia tak długo, jak wykażecie się odrobiną cierpliwości i pozwolicie sobie wyjść poza strefę komfortu. 
        Po kilku latach zdołałam odwiedzić wiele krajów, skończyć swoje studia w Szwecji i mieć przed sobą kilka ostatnich miesięcy przed ukończeniem tych w Polsce. Zyskałam niezwykłych przyjaciół i utrzymałam cenne znajomości pomimo dzielącego nas dystansu. Zakochałam się w niesamowitym człowieku, który motywuje mnie do realizowania swoich pasji i nigdy, przenigdy nie rzucania w kąt tego, co sprawia, że się uśmiechamy. I dlatego też postanowiłam zmienić nazwę mojego bloga. The Daily Wonders (ang. Codzienne Cuda/Codzienne Zdumienia) to dla mnie symbol zawsze odnajdywania małych, pozytywnych rzeczy w codziennym życiu. Zawsze jest coś, co mnie zachwyca i co sprawia, że chcę odkrywać dalej. 
        Celem mojej strony (której nazwa będzie teraz łatwiejsza do zapamiętania dla moich angielskojęzycznych czytelników) jest inspirowanie i dzielenie się pozytywami ze wszystkimi odbiorcami. Zatem śmiało wypróbuj przepisy, którymi się dzielę, zaplanuj budżetową podróż, lub rozpocznij projekt ,,zrób to sam" oparty na moich pomysłach. A jeśli jest choć jedna osoba, która po przeczytaniu mnie pomyślała ,,dlaczego by nie" - to jest to tego warte. 
Zatem usiądźcie tu ze mną wygodnie i mam nadzieję spędzić z wami kolejne urocze lata. A ponieważ przez ten czas poznaliście mnie już trochę, chciałabym także dowiedzieć się czegoś o was i poprosić wszystkich moich nowych i starszych czytelników, którzy są tu ze mną dzisiaj o napisanie komentarza. Chciałabym dowiedzieć się, ilu z was jest tu ze mną od początku. Ilu dołączyło niedawno. Chciałabym też usłyszeć waszą opinię na temat tego, co was tu trzyma. :-)
Z gorącymi pozdrowieniami,

Magda.

Moulin Rouge - Francja, Paryż. Budżetowa studencka podróż

  It's time for changes!

 Sometimes everybody experiences a moment, when a small or big change is needed. So it was with my blog. As many of you may remember, I started it under the name Sztuka Studiowania in September 2011. After I realized that I'm blogging for almost 5 years, I started thinking about how many things changed since I wrote the first word. Sztuka Studiowania in Polish means Art of Studying, and that was my main purpose of starting the blog. As a young student, full of passions and inspirations, I wanted to have a place to share a piece of my world with other people - and what's more important, to inspire them to see a positive side of everything. By posting easy and healthy recipes I wanted to show that students can be good cooks too, and by showing simple ways of decorating rooms or making jewellery I wanted to give some hints, how to create beautiful pieces without spending too much money on it.
          With the time passing by, I got better with photography and design. I started taking more care about how my posts are made. I wanted to share useful information, but I also wanted to show it in a pretty way. That's why from time to time you can see a minor changes about the blog's layout, which I'm trying to keep clean and easily readable. 

I changed too. And changes are good.
           My personal life went through ups and downs, but my blog helped me to keep positive attitude. In the end, I could always go back to my little internet diary and read about good things that happened to me. And by constant focusing on self-improvement, I found out that I became a happier person. That's one of those reasons why I decided to go on - to show that with a little amout of good will, you can achieve so much! You can eat healthy and tasty without having great cooking skills, you can become a great runner even if you have never tried it before, you can travel with limited budget, you can make your dreams come true as long as you're a bit patient and you're letting yourself go out of the comfort zone. 
           After few years, I managed to visit many countries, finish my studies in Sweden and have few last months before finishing my studies in Poland as well. I gained amazing friends and was able to keep precious friendships from before even with the big distance in between. I fell in love with an amazing man, who also motivates me to realize my passions and never, ever give up on the things that are making me smile. And that's why I decided to change the name of my blog. The Daily Wonders is for me a symbol of always finding small, positive things in everyday life. There's always something that amazes me, there's always something that makes me curious about. 
          The goal of my page is to inspire and share positive vibes with all of my international readers. Feel free to try out recipes that I share, feel free to start planning low budget travels, or start DIY tutorials on your own, based on my ideas. And if there's at least one person who thought "why not" after reading me, then it's already worth it.
So sit comfortably here with me and I hope to be able to have another lovely years with you all.
And because you were able to get to know me a little bit through all those years together, I would like to get to know a little bit about you too and ask all my old and new readers who are here with me today, to leave a comment. I would love to see how many of you read me since I started. How many joined recently. I would love to hear your opinion about what keeps you here. :-)
With warmest greetings,
Magda.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.