Nic nie rozumiesz? Nie ma problemu! Kliknij tutaj i czytaj po polsku

How to find motivation for spring sport activities?

07 maja
 
 Wiosna zawsze jest dobrym pomysłem do rozpoczęcia różnorodnych aktywności fizycznych. W końcu jest ciepło i pięknie na zewnątrz, co sprzyja także zachęceniu znajomych do spędzenia czasu na dworze. Ale początku są zazwyczaj trudniejsze, niż się tego spodziewamy i łatwo jest stracić motywację. Aby nie dać się przeciwnością musicie popracować nad silną wolą, która pozwoli wam przez to przejść. I jak tylko uda wam się wypracować wzorzec swoich ćwiczeń i zdrowego stylu życia, będziecie zdziwienie, że do tej pory żyliście bez niego. Dodatkowo łatwiej jest zachować dobrą kondycję podczas wszystkich sezonów, gdy aktywność staje się częścią codzienności wraz z odpowiednim jedzeniem, wysypianiem się i dbaniem o swoje ciało. Zatem dziś by zmotywować was do rozpoczęcia sportowego sezonu, podzielę się kilkoma radami, które pozwalają mi nigdy nie tracić mojej motywacji.
A przy okazji zapraszam do przejrzenia kilku sportowych zdjęć, które stworzyliśmy wraz z Tomaszem z bloga ,,Student też potrafi gotować".

*English: Spring is always a good time to start physical activities of all kinds. Finally it's warm and beautiful outside, it can be also a great opportunity to spend some time outside with your friends. But beginnings are usually harder than expected and it's easy to lose motivation. To beat the odds you need to work on your strong will which would help you to get through it. And as soon as you will create a pattern of your excercises and healthy lifestyle, you will be shocked how you could live without it. It's easier to stay in shape through all seasons when activity becomes a part of your lifestyle among proper eating, sleeping well and taking care of your body. So today to motivate you to start a sporty season I will share a few tips which are helping me to never lose mine motivation. 
And also you can take a look at few sporty pictures that we took with Tomasz from "Student tez potrafi gotowac".
 1. Sport to zdrowie, gdy podchodzimy do niego z głową. Nawet najlepsze ćwiczenia nie dadzą nam pożądanych efektów, gdy nadal będziemy spożywali śmieciowe jedzenie typu fast-food, bądź wysoko przetworzone produkty. Największa sportowa rewolucja powinna zacząć się już w kuchni. Gdy włożymy trochę serca w przygotowanie odpowiednich, smacznych i odżywczych posiłków, sport stanie się dopełnieniem całości. Głodówki to nie jest droga na skróty, tylko wydłużanie jej - ciało traci odpowiedni metabolizm i pali mięśnie, a nie tłuszcz, którego większość osób chce się pozbyć. Odradzam zatem wszystkie rygorystyczne diety. Wystarczy odstawić nadmierną ilość cukru i przykładać większą wagę do tego, co ląduje na naszym talerzu a z pewnością zyskacie sporo energii!

2. Sport is healthy when you make it well-balanced. Even the best exercises are not going to pay off if we would still eat fast-foods and junk, highly processed food. The biggest sporty revolution should take a place in the kitchen itself. When we would put some heart into creating proper, delicious and nutricious meals, sport will become a last piece of the puzzle. Starving diets are not a shorter but a longer way to the goal - a body loses good metabolism and burns muscles not fat, which is the enemy of most of the people. I dissuade you from starting the rigorous diets. It's better to cut off sugar and pay attention to what lands on our plate and I'm sure you'd earn a lot of energy!
 
2. Nagradzajcie się za osiągnięte cele, ale nie pizzą, czy czekoladą. Wysiłek, który wkładacie w ćwiczenia i dobre żywienie nie powinien być zaprzepaszczony tak szybko. Łatwo jest bowiem wrócić do złych nawyków żywieniowych. Dodatkowo nie jestem fanką tzw. ,,cheat-day", czyli jednego dnia tygodnia, w którym można pozwolić sobie na wszystko w nielimitowanych ilościach, podczas gdy podczas kolejnych dni przestrzega się rygorystycznej diety. Organizm przeżywa wtedy cukrowy i tłuszczowy szok, a sami męczycie się i oczekujecie tego wielkiego dnia. W moim mniemaniu wszystko z głową jest dla ludzi, a w dodatku zwykłą czekoladę można zamienić na gorzką, bądź taką przygotowaną w domu. Zaś jeśli chodzi o nagrody za wykonanie ćwiczeń, jestem zdecydowanie za inwestowaniem w coraz lepsze ubrania biegowe (np. termo koszulki, dobre buty). Obecne kolekcje nie tylko sprawdzają się podczas treningu, ale też prezentują się bardzo ładnie. Uważam to za fajną motywację. 

2. Award yourself for achieving goals but not with pizza or chocolate. Effort that you put in the exercises and good nutrition shouldn't be ruined so fast. It's easy to come back to wrong eating patterns this way. Furthermore I'm not a fan of "cheat-day", a famous one day during the week when you can eat whatever you want, unlimitted, whilst being on a diet during all the other days. The body is in sugar and fat shock and you are struggling and waiting for this big day. In my opinion everything in a normal portions is for humans, and a normal chocolate can always be replaced with dark chocolate or home made versions. But when it comes to awards for exercises, I'm more for investing in better running clothes (for example thermo shirts, good shoes). Nowadays collections are not only good for training, but also good looking. I think it's a good motivation.

 
 3. Zacznijcie łatwo i zachęćcie swoich znajomych by dołączyli! Co może być lepszego od towarzystwa, które się wzajemnie motywuje? Wiosna to świetny sezon na rowery - czemu by nie wypożyczyć rowerów miejskich, gdy nie posiadacie swoich i zorganizować wycieczkę? Używajcie rowerów w drodze na uczelnię, zamiast korzystać z transportu miejskiego, dużo spacerujcie, używajcie schodów zamiast windy. A gdy chodzi o trening ze znajomymi, postarajcie się by była to dla was dobra zabawa - bo sport nie powinien być gorzkim obowiązkiem. Korzystajcie z różnych miejsc, wybierzcie się do lasów dookoła was, trenujcie nad rzeką czy jeziorem, biegajcie na piasku, a nawet wspinajcie się w tzw. małpich parkach, które obecnie dostępne są w prawie każdym mieście. Nawet nie poczujecie, że trenujecie a spędzicie dobrze czas.

 3. Start easily and encourage your friends to participate with you! What can be better than a company motivating each other? Spring's a great season for biking - why not renting city bikes even if you don't own yours and making a trip to a certain destination? Bike to school instead of using city transportation, walk a lot, use stairs instead of elevator. When it comes to training with friends it should also be fun for you - sport shouldn't be only a bitter duty. So train in different locations, use forests that you have around, train by the river or lakes, run on the sand or even climb in the monkey parks that are nowadays available in every city. You wouldn't even feel that you train and you will spend a quality time.
 
4. Stwórzcie listy treningowe i zawieście je w widocznych miejscach. Skreślajcie odbyte treningi i wykonane ćwiczenia, zapisujcie czasy aby być coraz lepszym. Czytałam kiedyś na temat list ,,do zrobienia" i jej stworzenie jest już pierwszym krokiem w realizacji celu, ponieważ łatwiej jest nam zabrać się do roboty w momencie, gdy nasze plany są zapisane i wiszą przed nami! Nie przeciążajcie się na początek i jeśli wcześniej nie mieliście za wiele do czynienia ze sportem, zacznijcie od długich i częstych spacerów i rozciągania na świeżym powietrzu. Nie myślcie, że będziecie przez to gorsi, czy mniej ,,fit" - każda aktywność jest lepsza, niż leżenie na kanapie. 

4. Create training lists and hang them in the visible places. Cross out trainings that you've made and exercises that you've done, write down times to beat them and be better and better. I read once about "to do lists" and creating one is already a first step to fulfill your goals, because it's easier to start when we see what we have to do and it's in front of our eyes all the time! Do not overtrain yourself in the beginning if you've never be a sporty person, start with long and frequent walks and stretching outside. Don't think that you're less "fit" because of it - every activity is better than being a couch potato. 
 5. Wybierz swój cel. Co dokładnie chcesz osiągnąć? Przebiec pierwsze 5km? 10km? Zgubić wagę? Gdy już ustalicie do czego dążycie, będzie wam łatwiej wybrać odpowiednie ćwiczenia i podążać w dobrym kierunku. Internet oferuje tysiące darmowych programów na youtube, z których możecie skorzystać bez specjalnych wymogów dotyczących sprzętu. Dodatkowo nie spieszcie się i pamiętajcie, że wasi ulubieni trenerzy fitness poświęcają swoje całe życie treningom i odżywianiu - co pochłania ogromne ilości czasu i wysiłku. Nie możecie i nie powinniście próbować osiągać takich samych celów jakie im przyszły w ciągu lat, w zaledwie kilka tygodni. Bądźcie cierpliwi! Każdy był kiedyś początkujący.

 5. Specify your goal. What you exactly want to achieve? Running your first 5k? 10k? Losing weight? Once you set up your goal, it's easier to find proper exercises and move toward good direction. Internet offers thousands of free training programs on youtube which you can use anytime you want without any special equipment. At also do not rush yourself and remember that your favorite fitness coaches sacrafice their whole lives to tranings and nutrition - which consumes a lot of time and effort. You can't and you shouldn't try to achieve the same goals as they did in years, in just some weeks. Be patient! Everybody has been a beginner once.
 
6. Trenujcie dla siebie, nie dla innych i róbcie to, co sprawia wam najwięcej radości. Największym błędem popełnianym przez początkujących jest chęć dorównania komuś, udowodnienia czegoś, bądź próba nie czucia się gorszym od innych. W tym przypadku trochę egoizmu nikomu nie zaszkodzi, ponieważ to w jaki sposób traktujecie swoje ciało powinno być wyłącznie waszym zmartwieniem. Nie każdy musi być wyczynowym biegaczem, czy wspaniałym atletą. Jeśli coś nie sprawia wam przyjemności, nie próbujcie robić tego wbrew sobie. Kto powiedział, że sport to wyłącznie bieganie, czy podnoszenie ciężarów? Możecie uprawiać jogę, spacerować, jeździć na rowerze, pływać, a nawet grać w siatkówkę. Nie próbujcie zmieniać się, by dopasować się do społeczeństwa, bo społeczeństwo wcale nie dopasowuje się do was. Najważniejsze to robić coś z uśmiechem!

6. Train for yourself not for others and do what makes you happy. The biggest mistake of beginners is trying to be on an equal level with somebody, prove something, or try to not feel worse than others. In this case a pinch of egoism wouldn't do any harm, because the way you treat your body should be only your worry. Not everybody has to be a skilled runner or greath athlete. If something doesn't make you feel good, don't do it against yourself. Who said that sport is only running or weight lifting? You can do yoga, walk, bike, swim or even play volleyball. Don't try to change yourself to fit into society, because society is not trying to fit into you. Do what makes you smile!
 A co sprawia, że wy uprawiacie sport?
What convinces you to do sports?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.